Bakit mahalaga sa akin ang muling pagdidistrito?

Tinutukoy ng muling pagdidistrito kung aling mga kapitbahayan at pamayanan ang pinagsasama-sama sa isang distrito para sa mga hangarin na pumili ng isang miyembro ng konseho. Hihingi ang Konseho ng Lungsod ng input sa pagpili ng susunod na mapa ng distrito para sa aming Konseho ng Lungsod. Mayroon kang pagkakataon na ibahagi sa Konseho ng Lungsod kung paano sa tingin mo dapat iguhit ang mga hangganan ng distrito upang pinakamahusay na kumatawan sa iyong pamayanan. Maaari kang makipag-ugnay sa City Clerk sa districts@cityofchino.org upang malaman ang higit pa tungkol sa kung paano gumagana ang proseso.

Show All Answers

1. Ano ang muling pagdidistrito?
2. Bakit mahalaga sa akin ang muling pagdidistrito?
3. Ano ang hitsura ng mayroon nang mga distrito ng konseho?
4. Anong pamantayan ang gagamitin ng aming Konseho ng Lungsod sa pagguhit ng mga linya ng distrito?
5. Paano aabisuhan ng aming Konseho ng Lungsod ang publiko tungkol sa muling pagdidistrito?
6. Paano ako makikisali?